Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Konferencja poświęcona prawom człowieka w Unii Europejskiej

Maria podczas wykładu

12 kwietnia 2023r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach odbyło się spotkanie zorganizowane przez wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Puławy, a jednocześnie uczennicę klasy 1 LC,  Marię Bartoszek. Dotyczyło praw człowieka w Unii Europejskiej i było wymogiem rekrutacyjnym Europejskiego Kongresu Młodzieżowych Rad -Lublin 2023. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów uczniowskich puławskich szkół wraz z opiekunami oraz radna Miasta Puławy Pani Anna Kędziora. Prelekcja rozpoczęła się od wyjaśnienia, co to jest Unia Europejska, jakie wartości ją ukształtowały i jakie cele sobie wyznacza. Następnie Maria  omówiła podstawowe prawa człowieka, opowiedziała, jak często, szczególnie w krajach słabiej rozwiniętych, łamane są prawa człowieka oraz wyjaśniła przyczyny i rodzaje tych naruszeń. Słuchacze dowiedzieli się, jakie istnieją systemy ochrony praw człowieka oraz jakie organizacje o nie walczą. Młodzież z zaciekawieniem słuchała o dążeniach UE do zwiększenia świadomości potrzeby respektowania tych praw zarówno na poziomie ogólnoświatowym, jak i lokalnym, ale też wprowadzonych unijnych mechanizmach restrykcji wobec osób łamiących prawa człowieka. Spotkanie to niewątpliwie przyczyniło się do zwiększenia wiedzy o prawach człowieka i przypomniało wszystkim o potrzebie poszanowania godności innych ludzi bez względu na dzielące ich różnice.

Licznie przybyli uczniowie wzięli udział w konkursie obejmującym tematykę spotkania. Najlepsi otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Puławy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konferencji.

Powrót na początek strony